Room 12, tower 3, Pacific Place, Queen's Road East, Admiralty, Hong Kong

+86 188-9536-7568

james@nkzbearing.com

Bearing wholesale

Bearing wholesale

We are a professional manufacturer of bearings, supplying high quality bearings, can be customized for non-standard bearings, if you need bearings, please contact us.

Product number

BHDR8000T2 | BLFN8-100T1 | BLFR-8 | BLR8000 | BS16ATC32ZM | BSR8000C | GEZ-008-ES | HABG8A-501 | HE8SF | HEL8CRF | HG8 | HLDG8-101 | HLS8 | HSB8 | HSBG8SS | HSBG8-114 | HSBG8SSY1 | HV-8S | KS8 | KSBN-8-25 | KSBY-3 | KWB-8N-5 | KWB8-S | LHCRB-8G | LHSSR-8 | NHB8V | NRG-8S | SBG-8-S2 | WHT8VPHD | ASB72-102 | BLFR72-019 | BSR88004GC |HSB7-113 | HSBG7SS | HSBG-7SA | HSBY7TL110 | KB7ESSD6 | KSB7N3 | KSBN7-2 | KSBY-7SS | KSBY7-12 | KWB-7N3 | LHA-7 | M8193/1-7R=TO | NHB7 | NRG-7 | RSST7A | SBG-7S1 | SBS14ATC29 | SBS14ATH29M | SBSH14ATH30M | WE-7 | WHT7V | WRG-7 | 03-061-0500 | 03-703-08 | 03-713-0500 | ABT8V-1 | ABWT8V | ADW8-306 | ASB8V60 | ASB8V61 | ABT24V-101 | ADSB24-206 | BLFR24-031 | BSSR24030 | KSU24-3 | LS-24 | SRC24L | BSN26050 | BSN26050GC | BSSR26004G | KSBN26-7 | BSSR-28025G | 03-826-30E-001 | BSSR30000G | HSSB30-1 | 20SBB32 | BSSR32000 | KSBN32-18 | KWB32SSG | ASBB36-4 | KWB-36-SK5 | KWB-36-SD5 | 10-60545-68 | BSR40150GC | HSBH40-1FR48-060 | BSR5200R-6C | HSP52TL-110 | BLFR56-060-S | BH60LS | LHB6 | LHB-6 | LHSSV-6U | LS-6 | MS-21230-6 | NG6P | NHW6V | SBG-6S | SBSH12ATC26 | WHT6VPH | 03-00100437 | 03-708-07E-002 | ABW-7 | ABW7V-5-12 | ABWT7 | ADB7-703 | ADB7V | ADW7V | AG7VCR | ATB7-1D | ATW7-2 | BLF-7 | BLFR7-105 | BS14ATC46-3 | BSSN7-2025-G3 | BSSN7003G3 | BSSR-7000G | BSSR7000 | BSSR7115G | BSSR7298 | BSN16003GC | BSR16000GC | BSR16130GC | BSSN16003 | BSSR16004 | COR-16 | HSBG-16A | KDL16SSA2 | KSBG16CRD5 | KSBN16-4 | SBSH32AC68 | LS-19 | AGB19-4 | ADSB20-620 | BAR2002220 | BDS-20H-121SPH20 | BLR20000 | BS40ATC672 | BSR20004GC | HSBG-20SA | HV20-5SAG | KMDB20-11 | KWB20-1SGD4 | LHSSGR-20E | RSS20-1 | ABWT22-102 | BLR22000 | HV22-102 | WR-22BAC | ASBY-6-104 | ASBY-6SS | ASBY6-103 | ASBY6DU | ATB6-8 | ATBH6V | ATBY-6V8 | ATW6V1 | B12ATC26 | BAR-6545 | BAR6445G | BSN6003C | BSN6003 | BSR6880C | BSSN6003G | BSSN6003 | BSR6880C | BSSN6003G | BSSN6003 | BSSR6200G2 | BSSR6535 | HSB6-113-36E16 | HSB6-2 | HSBG-6SS | HSBG6SA | K672065-21 | KMDB6-15 | KSBG6A | KSBG6SSD6 | KSBY6SS | KWB6SS16 | ASSB14-20 | ATB-14VA | BLR14245 | BSR14260 | BSSN14003 | BSSR14040G | BSSR14000 | BSSR14155 | HSBG-14 | HSBG14(NO CAD) | HSBG14SA | HSBY14 | HT14 | KSBG-14NC | KSBY14-20 | KSBY-14-2 | KSSB14-6 | NHB14 | SBG14-2 | AG16VCR12 | ASB16-25 | ASSB-16-19 | ASSB16-27 | ATSB100-4 | BHDN16003 | BHDR16447 | BLN16186 | BLN16385GC | BNL16003GC | BS32ATC56Z | BSH10ATC22 | BSN5003GC | BSR5000 | BSSN5000 | BSSR5000 | HASB | HSB5C | HSBG-5 | HSBG5SA | HT5V | HYDL5-123 | KMDB3-2 | KRNJ-2=BOEING | LHSSV5HS | LHSSW-5-22-1 | LSS-5 | MS-14103-5NG-5PNHW5B201SBS10ATC24-ZSBS10ATC24ZMWHT503-001-037503-406-06ABWT6VADB-6VADW6-13-8ADW6V13-8ARE-6ASB6-56DUBSH24ATC44ABG12V-5LHSSE-12LS-12NRRG-12HSBG-12D4HSBT-12SANHSBG-12KSBG-12N2KSBN-12-17KSSB12-4AG12VCRA1BLFR12-082WHT12VLS-12SBG-12SABG-12S3WBG-12SSBLR12000GCADW12V52AW12VCRG12HG12SAKSBG-12AKSBN12-2KSBG-12SSA03-503-150103-554-14ABT-14AG14SP13LS4LSB4SS2NHW4V03-404-04WBS8ATC21WBS8ATC24ZWR403-708-0503-729-031205-1001-10010-60545-82ABW5GADB5VADSB5V308AG5SSAG5VCR12=TOHSBG5-ASBY5SP10ASBY5VCR13AW5SSG45AW5V-DV-745BAR5465BHDR5897BLN5003GCBLN5285CBLR5000BLR5105BLR5220GBLR5275CBLR5835BNDR5000KWB10D3KWB10-10KWDB10-5LHCRA-10LS-10LSS-10MS1410310=TOADW10VNRG-10SBG10SCPSBG10SSBSH20W38PPWBG10-SWHT-10VWRG-10WSBS20ATC44ZWSSG-10DW/FLANGEBS22ATC56BHDN12003BLN12390BLR12000BLR12000GCBSSR12000BSSR12000GKSSB12-4CBC-12RCBACB10F-6AG4CRAG4SSASBRSP10-36E16ASB4V101CRP1ASSB4-34AW4SP15AW4V65AW4VCRGB4BHEIM=TOKLS43BAN4970BAN4970SBHDR4930GBLFR4-045BLR4000GBLR4425GBSR4625GCBSSR4175C42M1142-27HSB4HSBG-4HSBG4VCRPX23HT4VMS141O1-4HTB4V5K4-1812-11KBN34-20KSBY-4SGKWB4SSGAKWB4-20CRD22LHA4LHSS4ASB10SP10-36E16ATBY10SAW10SG45BAR10335-SF-1BA410656BHDN10003BLR10000GCBLR10935BSN10003GCBSR10000GBSSN10545BSS410000BSSR10140DBSSR10140GHG10HSB-10HSB10-4HSB10-5HSBT-10AHSBG-10SAHSBG10-11HSBG10-SAHSBG10SP14HT-10VHU10TL104HV-19SSACHV10-105KDSY10-14KSBN10-2KSSB10-1703-564-03ABY-3ADB3V302AG3VCRAG3VCRPAHT-3ASB3-108ASBY-3SSATW3V51BA43745BL48015CBSH6ATH20MBSSR3015GBSSR3675HSB-3KSBN3-7KSBY-3KWB-3KWB3-1LHB-3SBY1MS-14102-3NHW3VWRR-303-403-0403-706-0403-736-0403-825-04ADB4VADW4V20103-703-09ABT9V-1ADB-9ADW9VASB9V49BHDR9000BHDR9897G2M1BLN9003GCBLN9003CBL49000GBSR9000CBSR9000BSSR9045CHOLG9SSAHG9SSHSB-9HSBG-9SAHSBG-9SSAHSBG9S13HT-9KWB9-5LHSS-9HLHSSG-9ABNHW-9VNRRG-903-505-1001D03-506-10DABWT-10V

BHDR8000T2 | BLFN8-100T1 | BLFR-8 | BLR8000 | BS16ATC32ZM | BSR8000C | GEZ-008-ES | HABG8A-501 | HE8SF | HEL8CRF | HG8 | HLDG8-101 | HLS8 | HSB8 | HSBG8SS | HSBG8-114 | HSBG8SSY1 | HV-8S | KS8 | KSBN-8-25 | KSBY-3 | KWB-8N-5 | KWB8-S | LHCRB-8G | LHSSR-8 | NHB8V | NRG-8S | SBG-8-S2 | WHT8VPHD | ASB72-102 | BLFR72-019 | BSR88004GC |

HSB7-113 | HSBG7SS | HSBG-7SA | HSBY7TL110 | KB7ESSD6 | KSB7N3 | KSBN7-2 | KSBY-7SS | KSBY7-12 | KWB-7N3 | LHA-7 | M8193/1-7R=TO | NHB7 | NRG-7 | RSST7A | SBG-7S1 | SBS14ATC29 | SBS14ATH29M | SBSH14ATH30M | WE-7 | WHT7V | WRG-7 | 03-061-0500 | 03-703-08 | 03-713-0500 | ABT8V-1 | ABWT8V | ADW8-306 | ASB8V60 | ASB8V61 | ABT24V-101 | ADSB24-206 | BLFR24-031 | BSSR24030 | KSU24-3 | LS-24 | SRC24L | BSN26050 | BSN26050GC | BSSR26004G | KSBN26-7 | BSSR-28025G | 03-826-30E-001 | BSSR30000G | HSSB30-1 | 20SBB32 | BSSR32000 | KSBN32-18 | KWB32SSG | ASBB36-4 | KWB-36-SK5 | KWB-36-SD5 | 10-60545-68 | BSR40150GC | HSBH40-1FR48-060 | BSR5200R-6C | HSP52TL-110 | BLFR56-060-S | BH60LS |

LHB6 | LHB-6 | LHSSV-6U | LS-6 | MS-21230-6 | NG6P | NHW6V | SBG-6S | SBSH12ATC26 | WHT6VPH | 03-00100437 | 03-708-07E-002 | ABW-7 | ABW7V-5-12 | ABWT7 | ADB7-703 | ADB7V | ADW7V | AG7VCR | ATB7-1D | ATW7-2 | BLF-7 | BLFR7-105 | BS14ATC46-3 | BSSN7-2025-G3 | BSSN7003G3 | BSSR-7000G | BSSR7000 | BSSR7115G | BSSR7298 | BSN16003GC | BSR16000GC | BSR16130GC | BSSN16003 | BSSR16004 | COR-16 | HSBG-16A | KDL16SSA2 | KSBG16CRD5 | KSBN16-4 | SBSH32AC68 | LS-19 | AGB19-4 | ADSB20-620 | BAR2002220 | BDS-20H-121SPH20 | BLR20000 | BS40ATC672 | BSR20004GC | HSBG-20SA | HV20-5SAG | KMDB20-11 | KWB20-1SGD4 | LHSSGR-20E | RSS20-1 | ABWT22-102 | BLR22000 | HV22-102 | WR-22BAC |

ASBY-6-104 | ASBY-6SS | ASBY6-103 | ASBY6DU | ATB6-8 | ATBH6V | ATBY-6V8 | ATW6V1 | B12ATC26 | BAR-6545 | BAR6445G | BSN6003C | BSN6003 | BSR6880C | BSSN6003G | BSSN6003 | BSR6880C | BSSN6003G | BSSN6003 | BSSR6200G2 | BSSR6535 | HSB6-113-36E16 | HSB6-2 | HSBG-6SS | HSBG6SA | K672065-21 | KMDB6-15 | KSBG6A | KSBG6SSD6 | KSBY6SS | KWB6SS16 | ASSB14-20 | ATB-14VA | BLR14245 | BSR14260 | BSSN14003 | BSSR14040G | BSSR14000 | BSSR14155 | HSBG-14 | HSBG14(NO CAD) | HSBG14SA | HSBY14 | HT14 | KSBG-14NC | KSBY14-20 | KSBY-14-2 | KSSB14-6 | NHB14 | SBG14-2 | AG16VCR12 | ASB16-25 | ASSB-16-19 | ASSB16-27 | ATSB100-4 | BHDN16003 | BHDR16447 | BLN16186 | BLN16385GC | BNL16003GC | BS32ATC56Z |

BSH10ATC22 | BSN5003GC | BSR5000 | BSSN5000 | BSSR5000 | HASB | HSB5C | HSBG-5 | HSBG5SA | HT5V | HYDL5-123 | KMDB3-2 | KRNJ-2=BOEING | LHSSV5HS | LHSSW-5-22-1 | LSS-5 | MS-14103-5NG-5PNHW5B201SBS10ATC24-ZSBS10ATC24ZMWHT503-001-037503-406-06ABWT6VADB-6VADW6-13-8ADW6V13-8ARE-6ASB6-56DUBSH24ATC44ABG12V-5LHSSE-12LS-12NRRG-12HSBG-12D4HSBT-12SANHSBG-12KSBG-12N2KSBN-12-17KSSB12-4AG12VCRA1BLFR12-082WHT12VLS-12SBG-12SABG-12S3WBG-12SSBLR12000GCADW12V52AW12VCRG12HG12SAKSBG-12AKSBN12-2KSBG-12SSA03-503-150103-554-14ABT-14AG14SP13

LS4LSB4SS2NHW4V03-404-04WBS8ATC21WBS8ATC24ZWR403-708-0503-729-031205-1001-10010-60545-82ABW5GADB5VADSB5V308AG5SSAG5VCR12=TOHSBG5-ASBY5SP10ASBY5VCR13AW5SSG45AW5V-DV-745BAR5465BHDR5897BLN5003GCBLN5285CBLR5000BLR5105BLR5220GBLR5275CBLR5835BNDR5000KWB10D3KWB10-10KWDB10-5LHCRA-10LS-10LSS-10MS1410310=TOADW10VNRG-10SBG10SCPSBG10SSBSH20W38PPWBG10-SWHT-10VWRG-10WSBS20ATC44ZWSSG-10DW/FLANGEBS22ATC56BHDN12003BLN12390BLR12000BLR12000GCBSSR12000BSSR12000GKSSB12-4CBC-12RCBACB10F-6

AG4CRAG4SSASBRSP10-36E16ASB4V101CRP1ASSB4-34AW4SP15AW4V65AW4VCRGB4BHEIM=TOKLS43BAN4970BAN4970SBHDR4930GBLFR4-045BLR4000GBLR4425GBSR4625GCBSSR4175C42M1142-27HSB4HSBG-4HSBG4VCRPX23HT4VMS141O1-4HTB4V5K4-1812-11KBN34-20KSBY-4SGKWB4SSGAKWB4-20CRD22LHA4LHSS4ASB10SP10-36E16ATBY10SAW10SG45BAR10335-SF-1BA410656BHDN10003BLR10000GCBLR10935BSN10003GCBSR10000GBSSN10545BSS410000BSSR10140DBSSR10140GHG10HSB-10HSB10-4HSB10-5HSBT-10AHSBG-10SAHSBG10-11HSBG10-SAHSBG10SP14HT-10VHU10TL104HV-19SSACHV10-105KDSY10-14KSBN10-2KSSB10-17
03-564-03ABY-3ADB3V302AG3VCRAG3VCRPAHT-3ASB3-108ASBY-3SSATW3V51BA43745BL48015CBSH6ATH20MBSSR3015GBSSR3675HSB-3KSBN3-7KSBY-3KWB-3KWB3-1LHB-3SBY1MS-14102-3NHW3VWRR-303-403-0403-706-0403-736-0403-825-04ADB4VADW4V20103-703-09ABT9V-1ADB-9ADW9VASB9V49BHDR9000BHDR9897G2M1BLN9003GCBLN9003CBL49000GBSR9000CBSR9000BSSR9045CHOLG9SSAHG9SSHSB-9HSBG-9SAHSBG-9SSAHSBG9S13HT-9KWB9-5LHSS-9HLHSSG-9ABNHW-9VNRRG-903-505-1001D03-506-10DABWT-10V

——————————————————————————–

——————————————————————————–

SSR6 | SSR8 | SSR10 | SSR12 | SSR14 | SSR16 | SSR18 | SSR20 | SSR22 | SSR24 | SS1601?SS1602?SS1603?SS1604?SS1605 | SS1606 | SS1607 | SS1614 | SS1615 | SS1616 | SS1620 | SS1621 | SS1622 | SS1623 | SS1628 | SS1630 | SS1633 | SS1635 | SS605 | SS606 | SS607 | SS608 | SS609 | SS6000 | SS6001 | SS6002 | SS6003 | SS6004 | SS6005 | SS6006 | SS6007 | SS6008 | SS6009 | SS6010 | SS6011 | SS6012 | SS6013 | SS6014 | SS6300 | SS6301 | SS6302 | SS6303 | SS6304 | SS6305 | SS6306 | SS6307 | SS6308 | SS6309 | SS6310 | SS6311 | SS625 | SS626 | SS627 | SS628 | SS629 | SS6200 | SS6201 | SS6202 | SS6203 | SS6204 | SS6205 | SS6206 | SS6207 | SS6208 | SS6209 | SS6210 | SS6211 | SS6212 | SS6213 | SS6214 | S685 | S686 | S687 | S688 | S689 | S6800 | S6801 | S6802 | S6803 | S6804 | S6805 | S6806 | S6807 | S6808 | S6809 | S6810 | S695 | S696 | S697 | S698 | S699 | S6900 | S6901 | S6902 | S6903 | S6904 | S6905 | S6906 | S6907 | S6908 | S6909 | S6910 | SSMR63 | SSMR74 | SSMR84 | SSMR85 | SSMR95 | SSMR105 | SSMR106 | SSMR126 | SSMR117 | SSMR137 | SSMR128 | SSMR148 | SS16001 | SS16002 | SS16003 | SS16004 | SS16005 | SS16006 | SS16007 | SS6700 | SS6701 | SS6702 | SS6703 | SS6704 | SS6705 | SS6706 | SS6800 | SS6801 | SS6802 | SS6803 | SS6804 | SS6805 | SS6806 | SS6807 | SS6808 | SS6900 | SS6901 | SS6902 | SS6903 | SS6904 | SS6905 | SS6906 | SS6907 | SS6908 | S605 | S606 | S607 | S608 | S609 | S6000 | S6001 | S6002 | S6003 | S6004 | S6005 | S6006 | S6007 | S6008 | S6009 | S6010 | S6011 | S6012 | S6013 | S6014 | S625 | S626 | S627 | S628 | S629 | S6200 | S6201 | S6202 | S6203 | S6204 | S6205 | S6206 | S6207 | S6208 | S6209 | S6210 | S6211 | S6212 | S635 | S636 | S637 | S638 | S639 | S6300 | S6301 | S6302 | S6303 | S6304 | S6305 | S6306 | S6307 | S6308 | S6309 | S6310 |

51100 | 51101 | 51102 | 51103 | 51104 | 51105 | 51106 | 51107 | 51108 | 51109 | 51110 | 51111 | 51112 | 51113 | 51114 | 51115 | 51200 | 51201 | 51202 | 51203 | 51204 | 51205 | 51206 | 51207 | 51208 | 51209 | 51210 | 51305 | 51306 | 51307 | 51308 | 51309 | 51310 |

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Customer retention photos

Let's have a chat

Leave your message to get price list & PDF file.